MENU
stulecie powstania śląskiego logo svg
Tobie Polsko
 

O PROJEKCIE!

 


Inspiracją do stworzenia portalu internetowego, który Państwo oglądacie, były obchody „Roku Powstań Śląskich” w 2019 r., które zbiegły się ze 100-leciem powołania sieci archiwów państwowych w odrodzonej Ojczyźnie. Dwa pozornie odległe od siebie wydarzenia, połączył jeden – jakże istotny mianownik. Jest nim miłość do Polski. Miłość będąca inspiracją do działania zarówno dla tych, którzy zdecydowali się chwycić za broń, by walczyć o przyłączenie Śląska do Niepodległej, jak i dla tych, którzy, świadomi dokumentacyjnego bagażu dziejów, budowali zręby polskiej sieci archiwalnej.

Celem portalu jest przybliżenie bogactwa informacji, skrywanego w materiałach archiwalnych, które dzięki postępowi technologicznemu są dziś dostępne dla każdego i w każdym niemal zakątku świata. Jesteśmy przekonani, że upowszechnianie wiedzy o skarbach pamięci wspólnej przeszłości Polaków, których depozytariuszami jesteśmy jako pracownicy archiwów, przyczyni się do kształtowania społeczeństwa świadomych obywateli.

Portal jest systematycznie wzbogacany o nowe treści.

Mamy przyjemność poinformować, że w 13. edycji plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2019 r. prezentowany portal zdobył główną nagrodę w kategorii „Edukacja i media”.

Podziękowania za pomoc w tworzeniu strony:


Joanna Chojecka (NDAP), Anna Czajka (CLKA), Aleksandra Foltyn (AP Opole), Maciej Gajewski (NAC), dr hab. Piotr Greiner (AP Katowice), Magdalena Hartwig (NAC), dr hab. Małgorzata Iżykowska (AP Opole), Radosław Kałużniak (NAC), Katarzyna Kiliszek (NDAP), Monika Kowzon-Świtalska (AP Warszawa, Oddział w Mławie), Dorota Kruba-Raczek (AP Opole), prof. dr hab. Mirosław Lenart (AP Opole), dr Paweł Pietrzyk (NDAP), Katarzyna Słysz (AP Katowice), Andrzej Siwy (AP Opole), Beata Śliwińska (AP Opole).

Projekt obchodów rocznic powstań śląskich w archiwach państwowych zainicjowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych koordynują wspólnie pracownicy archiwów państwowych w Opolu i Katowicach.

Współpracownicy i wolontariusze:


Wiktoria Kukielka, Robert Kryska, Natalia Maczurek, Tomasz Oko, Martyna Sowińska, Wojciech Wojnar.

Koncepcja strony:


Justyna Sowińska (AP Opole), Aleksandra Starczewska-Wojnar (AP Opole), Sławomir Marchel (AP Opole).

 

 

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności strony internetowej Archiwum Państwowego w Opolu

 1. Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.powstancyslascy.pl, nazywanej w dalszej części Serwisem i ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Archiwum Państwowe w Opolu jest Administratorem Danych Osobowych. Polityka Prywatności powstała w celu zapewnienia pełnej i przejrzystej realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokument zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o Użytkownikach. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest Archiwum Państwowe w Opolu z siedzibą przy ul. Zamkowej 2 w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych oraz dane Inspektora Danych Osobowych dostępne są pod adresem https://opole.ap.gov.pl w zakładce Kontakt.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Patrycja Polichnowska. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod  adresem: iod@opole.ap.gov.pl.

 1. Zakres przetwarzanych danych

Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę, której dane dotyczą. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np.: zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w przypadkach, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę, lub gdy Administrator posiada inną podstawę prawną pozwalającą przetwarzać dane osobowe.           

Poniżej wyszczególnione zostały cele przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w związku z funkcjonowaniem serwisu, wraz z podstawami prawnymi:

Cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych przez Archiwum Państwowe w Opolu:

Cel

Podstawa prawna

Zakres przetwarzanych danych

Okres przechowywania danych

Prowadzenie korespondencji

Art. 6 ust. 1 lit. e), RODO – zadanie realizowane w interesie publicznym w związku z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym.

Dane osobowe stron korespondencji w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

Dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa.

 

Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu przetwarzania danych, dla którego zostały zebrane. Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

 • konieczność osiągnięcia danego celu;
 • okres niezbędny dla realizacji naszych usług;
 • okres na jaki została udzielona zgoda;
 • przepisy prawa.

 

 1. Przechowywanie danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe przechowywane są:

 • w przypadku prowadzonej korespondencji, dane będą przechowywane przez okres 6 lat do zakończenia prowadzonych spraw, do momentu ustania roszczeń lub ustania naszych zobowiązań wobec przepisów prawa;
 • w przypadku korzystania z naszego Fanpage na stronie Facebook lub Instagram, dane będą przechowywane prze okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Dane będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez okres 6 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.

Administrator stosuje zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych, która zabezpiecza dane przed ich przetwarzaniem przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane. Gdy Archiwum Państwowe w Opolu osiągnie cel przetwarzania, wówczas usuwa lub anonimizuje dane, co ma miejsce w szczególności, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wycofa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli to zgoda była podstawą przetwarzania);
 • osoba, której dane dotyczą skutecznie sprzeciwi się dalszemu przetwarzaniu (jeżeli przetwarzanie opiera się o art. 6.1 e) RODO);
 • nastąpi przedawnienie ewentualnych roszczeń;
 • upłynęły terminy, które wynikają z innych przepisów.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, którzy pomagają nam wykonywać określone zadania i świadczyć wybrane usługi. Dane mogą być ujawniane wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, obsługę prawną, serwisowi IT oraz dostawcom usług hostingu. 

 1. Prawa osób których dane dotyczą

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyboru w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i jakie informacje o sobie chce udostępniać. Informujemy również, że Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo żądać od Administratora realizacji praw przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Podmiotom danych przysługują następujące prawa:

 1. Prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby - na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 2. Prawo do sprostowania danych  – Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 3. Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji;
 5. Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi;
 6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych -  Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 7. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
 8. Prawo do złożenia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia.

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie.

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

 1. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator ma prawo zmiany zapisów Polityki prywatności, np. w sytuacji pojawienia się nowego celu przetwarzania lub zmiany wykorzystywanych technologii.